سونوگرافی بیوفیزیكال پروفایل

بیوفیزیكال پروفایل (BPP) Biophysical Profile) مشخصات بیوفیزیکی آزمایشی است که برای ارزیابی خوب بودن وضعیت سلامت جنین استفاده می‌شود. در بیوفیزیكال پروفایل از یك تست کاردیوتوکوگرافی (نظارت الکترونیکی ضربان قلب جنین)، كه به آن (NST(non stress test گفته می‌شود برای بررسی جنین استفاده می شود. پنج مولفه در طول معاینه بیوفیزیکال بررسی می‌شود. برای هر مولفه‌ای، 2 امتیاز داده می‌شود. آزمون تا زمان برآورده شدن کلیه معیارها یا سپری شدن 20 تا30 دقیقه ادامه می‌یابد. سپس امتیازات برای حداکثر نمره 10 ثبت می شوند.
Call Now Button