سونوگرافی بیضه‌ها، اپیدیدیم كورد و نسوج نرم

درون کیسه بیضه علاوه بر بیضه، اپی دیدیم، وازدفران و شبکه عروقی وجود دارد.

Call Now Button