سونوگرافی تعیین تخمک گذاری

خانمهای گرامی لازم دارند که برای افزایش احتمال باروری یا تعیین جنس روز تخمک گذاری را بدانند

Call Now Button