عکسبرداری رنگی رحم و لوله های رحمی

عکسبرداری رنگی رحم لوله های رحمی (هیستروسالپنگوگرافی) به روش معمول و روش بدون درد،عکسبرداری های رنگی مثانه و مجاری ادراری، ، بررسی ریفلاکس مثانه و حالب، عکسبرداری های رنگی سیستم گوارشی شامل مری معده و اثناء عشر،

Call Now Button