عکسبرداری سیستم گوارشی


استفاده از اشعه ایکس برای بررسی دستگاه گوارش از نظر وجود فتق، زخم، انسداد و تومور

Call Now Button