عکسبرداری مثانه و مجاری ادرار


استفاده از اشعه ایکس برای بررسی مثانه و مجاری ادراری توسط ماده کنتراست، بررسی سنگ کلیه، بزرگی پروستات، توده ها، پیگیری جراحی و مشکلات ساختاری

Call Now Button