سونوگرافی جنین

در هنگام بارداری سونوگرافی های مختلفی انجام می شود تا از سلامت جنین اطمینان حاصل شود. اولین سونوگرافی جنین در هفته ی ۶-۸ بارداری جهت وجود ضربان قلب جنینی تایید شود. سونوگرافی سه ماهه اول و دوم از مهمترین سونوگرافی های دوره ی بارداری می باشد و باید انجام شوند. در سه ماهه سوم سونوگرافی بیومتری و بیوفیزیکال انجام می گردد. بعضی از سونوگرافی همانند سونوگرافی داپلر و اکوکاردیوگرافی جنین در شرایط خاص و بنا به درخواست پزشک انجام می شود. تمام سونوگرافی های تخصصی بارداری توسط دکتر حسین صدری انجام می شود.

Call Now Button