درون کیسه بیضه علاوه بر بیضه، اپی دیدیم، وازدفران و شبکه عروقی وجود دارد.

    خانه تماسدرباره ماآدرس ما